2021-2022 HUNG SING MARTIAL ARTS (Kung Fu-Tai Ji Quan)
X